top of page

Leo Blokland

Conflictinterventie en coaching

About Us

Voor persoon en organisatie

interventie of coaching bij conflicten

Onenigheid in een bedrijf of instelling met commissarissen, in een bestuur, met partners of cliënten kan allerlei vormen aannemen; van onuitgesproken ergernis tot openlijke strijd. Een oplossing lijkt soms niet te vinden. Als de samenwerking stroef of onmogelijk wordt heeft dat grote gevolgen voor het functioneren, maar ook voor het privéleven. 
Een evenwichtige interventie gericht op de toekomst kan mensen weer bij elkaar brengen of helpen keuzes te maken. Leo Blokland begeleidde diverse organisaties en direct betrokkenen individueel of groepsverband.

Contact Us

Diensten

CONFLICTINTERVENTIE
BIJ BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Geschillen met commissarissen, partners, collega’s, medewerkers of cliënten lijken soms niet oplosbaar.  Een mediator of advocaat en uiteindelijk de rechter lijken vaak de enige weg. Na afloop zijn er veelal alleen maar verliezers of we hebben bij de mediator (te) veel water in de wijn gedaan. We tobben voort met onderling wantrouwen of eindigen in rancune.

Hulp gericht op de toekomst kan vaak veel ellende voorkomen. 

Leo Blokland ontwikkelde samen met Sieds Rienks het programma Masters in Conflict® gebaseerd op Solution Focused psychologische methodiek. De interventie is gericht op verwachtingen, wensen en mogelijkheden en de toetsing van toekomstbeelden aan de realiteit. Als aan betrokkenen een respectvolle spiegel wordt voorgehouden leidt dat meestal tot opluchting en worden nieuwe wegen gevonden.

COACHING
VAN PROFESSIONALS, BESTUURDERS OF TOEZICHTHOUDERS

In werk en organisaties blijkt het lang niet altijd gemakkelijk tussen collega’s, bestuurders of toezichthouders.

Gedrag van anderen lijkt disfunctioneel en niet-rationeel. Hoe ga je daar mee om? Wat zeg je wel of niet in een overleg of vergadering.

Wat zijn mijn mogelijkheden en wat is haalbaar? Wat betekent die onenigheid voor mijn toekomst in dit bedrijf of deze instelling? Zijn er oplossingen?

Leo Blokland put uit eigen ervaring en diepgaande kennis en begrip over menselijk gedrag en biedt persoonlijke coaching om u door zo’n lastige periode heen te helpen.

BEGELEIDING VAN
RAAD VAN TOEZICHT,
BESTUREN,
STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Werkwijze en verhoudingen in een raad van toezicht of een bestuur zijn niet altijd vanzelfsprekend. Een buitenstaander die zonder enig belang 'mee' kijkt bij vergaderingen of bijeenkomsten ziet vaak andere

aspecten. Zo zal bijvoorbeeld een voorbespreking van een vergadering of enkele coachingsgesprekken, een voorzitter helpen om afgewogen besluitvorming in zijn of haar raad beter te faciliteren.

ONDERZOEK NAAR GEBEURTENISSEN EN GEDRAG 

Bij klachten over een eerder goed functionerende leidinggevende worden besturen of commissarisseneen geconfronteerd met lastige beslissingen en soms zelfs schadalen al of niet in de media. Een onderzoek in de organisatie leidt veelal tot de conclusie dat er ernstige klachten zijn over gedrag en dat er geen draagvlak meer is. Het bewijs daarvoor zijn verklaringen van diverse medewerkers. Een exit traject is meestal het gevolg.

Maar de werkelijke oorzaken en verstorende dynamiek komen alleen boven tafel als er ruimte geboden wordt aan de bespreking van gefrustreerde verwachtingen. Leo Blokland deed verschillende onderzoeken waarbij aan alle betrokkenen toekomstbeelden en verwachtingen werden gespiegeld. Het deed vaak wonderen en gaf inzicht in (on)mogelijkheden tot herstel van verhoudingen.

Testimonials

TESTIMONIALS

Het onderzoek gaf een helder inzicht in de diepere oorzaken.  De respectvolle terugkoppeling was misschien voor sommigen pijnlijk, maar bood voor alle betrokkenen een nieuwe toekomst

Directeur zorgorganisatie

bottom of page